Ēku akmens vates skaņas izolācija

Skaņas izplatīšanās

Kāpēc nepieciešama izolēšana no trokšņa?

 • Troksnis ir bīstams veselībai
 • Troksnis var samazināt darbaspējas
 • Troksnis apkārt var nomākt

Normatīvās prasības

Latijā normatīvās prasības reglamentē būvnormatīvs LBN 016-03 „Būvakustika”, kurš ir spēkā kopš 2004.gada. Izvirzītās prasības ir attiecināmas uz jebkuras nozīmes ēkām un ir obligātas visām juridiskajām un fiziskajām personām veicot ēku izpēti, projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju utt. Normatīvs ietver sevī terminu apzīmējumus, telpu akustiskās prasības, skaņas izolācijas prasības, prasības tehnisko iekārtu radītajam troksnim, kā arī kopējās prasības apbūvei.

Saskaņā ar šī normatīva 3.pielikumu, tiek noteiktas minimālās skaņas izolācijas prasības ēku norobežojošajām konstrukcijām atkarībā no ēku tipa un telpām tajās. Saskaņā ar šo iedalījumu iespējams pareizi izvēlēties aizsardzības pret troksni rādītājiem piemērojamās prasības un saistīt tās ar paredzamo ēkas ekspluatācijas mērķi.

Ēku konstrukcijas projektē un izbūvē tādas, lai to iekštelpās un teritorijās ap tām nodrošinātu trokšņa līmeņus atbilstoši normatīvo aktu prasībām par akustiskā trokšņa pieļaujamajām vērtībām. Izmanto būvkonstrukcijas un izstrādājumus, kuru skaņas izolācijas īpašības nodrošina normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi. Būve projektējama un būvējama tāda, lai būvkonstrukciju un būvizstrādājumu akustiskās īpašības saglabātos visā ekspluatācijas laikā. Ēkas iekšējo norobežojošo konstrukciju skaņas izolāciju veido tādu, lai ir nodrošināta arī trokšņu netieša izplatība ar blakus esošajām būvkonstrukcijām.

 

Skaņas vadīšana

Skaņa (troksnis) ēkās var izplatīties:

 •  pa gaisu; to sauc par gaisā esošo skaņu jeb gaisa vibrācijām; 
 • pa gaisu; to sauc par gaisā esošo skaņu jeb gaisa vibrācijām; 

Netiešā (apkārt esošā) skaņas vadīšana

 • Iekšējās komunikācijas  
 • Duvris
 • Ventilācijas kanāls

 

Troksnis administratīvajā ēkā

Troksnis dzīvojamajā mājā

Rakstzīmju vērtības

1

no ārpusesiekļūstošs troksnis

2

caur sienām vadāms troksnis

3

caur starpsienām vadāms troksnis

4

caur grīdu vadāms troksnis

5

caur pārsegumiem, piekārtajiem griestiem vadāms troksnis

6

pa apkārtceļiem vadāms troksnis

7

trokšņainas gaisa ejas un cauruļvadi

8

telpu trokšņa līmeņa fons telpās

9

uz ārpusi vadāms troksnis

Dzīvojamo māju problēma

Būvnormatīvs LBN 016-03 „Būvakustika” nosaka ēku iekšējo un ārējo norobežojošo konstrukciju akustisko pamatraksturojumu vērtības dzīvojamāsēkas iekšpusē:

 • gaisā esošās skaņas izolācijas rādītājiem;
 • trieciena skaņas izolācijas rādītājiem
 • skaņas atbalsošanās ilgumam

 • Skaņas gaisā izolācijas indekss R’w (dB) norāda ēkas norobežojošo konstrukciju spēju izolēt gaisā izplatošos skaņu (no vienās telpas uz citu vai no ārpuses uz iekšējām telpām).
 • Jo lielāks R’w, jo mazāk trokšņu izkļūst caur norobežojošo konstrukciju.

Ārējais troksnis

Saskaņā ar šīm normām, piemēram, tiek prasīts, lai dzīvojamās ēkas, kuras atrodas ekspluatējamu ātras satiksmes autostrāžu vai citu lielu satiksmes ceļu tuvumā, tiktu atbilstoši aizsargātas no trokšņa izraisītā riska. Veicot mērījumus līdzās ēkas fasādei, pašreiz noteiktā trokšņu līmeņa robeža ir 70 dB(A)

 

Ēkām šādu trokšņa līmeņa samazināšanu var sasniegt, izmantojot divkāršu logu iestiklošanu. Tāpat vajadzētu ņemt vērā arī bēniņu izolēšanas iespēju ar ROCKWOOL izstrādājumiem, piemēram, ROCKTON, ROCK-BATTS SUPER. Viena šāda izstrādājuma kārta tiek likta starp sijām, bet otrā kārta – vertikāli pret pirmo, vertikāli pret sijām. Šī metode ir apstiprinājusies praksē kā tāda, kas palīdz efektīvi samazināt ārējo troksni. Plānojot jaunus ceļus vai dzelzceļus netālu no jau esošām dzīvojamām mājām, obligāti jāprojektē skaņu slāpējošas norobežojošas konstrukcijas.

Iestiklošana

Divkāršas vai trīskāršas stikla paketes stipri uzlabo ārējo trokšņu izolāciju. Ja mērķis ir ļoti laba trokšņa izolācija, iestiklojamajā spraugā tiek iemontēti dažāda biezuma stikli vai arī tie tiek izvietoti dažādā leņķī, dažkārt tiek piemērotas abas metodes reizē – tā tiek mēģināts izvairīties no rezonanses vibrācijām, kuras nereti izveidojas starp divām membrānām ar līdzīgu masu. Troksnis vēl vairāk tiek samazināts, ja starp stikliem ievieto skaņas viļņus uzsūcošu caurspīdīgu ekrānu (plēvi).

Trieciena skaņas izolācija

 • Triecientrokšņa līmeņa reducētais indekss L’n,w (dB) raksturo starpstāvu pārseguma īpašību samazināt troksni, kurš rodas staigājot vai sitot pa pārsegumu, piem., zemāk esošajā telpā.
 • Jo mazāks pārseguma koeficients L’n,w, jo labāk tas izolē trieciena skaņu.

Atbalsošanās

 • Viena no cietām un līdzenām virsmām raksturīgajām īpašībām ir skaņas viļņu atstarošana. Telpā, kura ir izklāta ar šādiem materiāliem, trokšņa avots tiek pastiprināts. Šo procesu sauc par reverberāciju jeb atbalsošanos.
 • Atbalsošanās ilgums – laika periods, kurā pēc skaņas izstarošanas pārtraukšanas skaņas spiediena līmenis samazinās par 60 dB. Atbalsošanās ilgums ir atkarīgs no frekvences.

Fasāžu izolācija 

Izmantojot “ROCKWOOL” haotiski orientēto šķiedru fasāžu izolācijas plātnes, ēkas ārējo sienu gaisa skaņas izolācijas rādītāju var palielināt līdz 20 dB. Ja grib sasniegt pietiekamu skaņas izolācijas līmeni ārējās sienas kārtās, ir ne tikai jāizmanto akmens vates izolācija, bet arī jāņem vērā logu un pārējo spraugu piepildījums.

HVAC izolācija

Troksnis, kurš izplatās pa gaisa ejām

Pa cauruļvadiem un gaisa kondicionēšanas sistēmām vadāmais troksnis tiek samazināts, izmantojot ruļļpaklājus, plāksnes vai čaulas. Tādi izstrādājumi, kā ”ROCKWOOL” ruļļpaklāji Lamella Mat, plāksnes Industrial Batts Black, čaulas Pipe Section nodrošina gan skaņas, gan siltuma izolāciju.

Ražošanas ierīču izraisīts troksnis

Cenšoties samazināt trokšņa līmeni, ir obligāti jāpielieto daži praktiski paņēmieni, taču pirms jebkādu troksni slāpējošu objektu izveidošanas ir vēlams konsultēties ar padomdevējiem. Tālāk dažas rekomendācijas:

 • Ja tas ir iespējams, vajadzētu izvēlēties klusākas darbības ierīces un ražošanas procesus. Pieprasiet mašīnu un ierīču izraisītā trokšņa novērtējumu, paredzot to akustisko vidi, kurā šīs ierīces darbosies.
 • Izvietojiet atsevišķus izolētus trokšņainas darbības ierīču, piemēram, dzinēju, lieljaudas ventilatoru, trokšņa slāpētājus, kā parādīts attēlā. Ar šādiem slāpētājiem parasti ir iespējams trokšņa līmeni samazināt līdz 30 dB. Ideāli, ja izolācijas prettrokšņa aizsargkārtā ir paredzēts masīvs apvalks ar skaņas viļņus slāpējošu kārtu, kura neļauj skaņai atstaroties un nomaldīties. Izveidojot ventilāciju, vēdināšanas atverēm vajadzētu būt aprīkotām ar speciālu skaņu izolējošu pārklājumu.
 • Ierīces, kuras izraisa troksni un vibrāciju, piemēram, lodīšu dzirnavas, dīzeļdzinēji, centrifūgas, vajadzētu novietot uz elastīga izolējoša pamata, kuru veido gumijas starplikas un / vai ”ROCKWOOL” akmens vates plātnes. Projektējot šādu izolāciju, nepieciešams ņemt vērā ierīces slodzes un vibrācijas frekvences.
 • Ja vienlaicīgi darbojas vairākas ierīces, telpu norobežojumu virsmas pārklājiet ar speciāliem pārklājumiem no troksni slāpējošām plātnēm. Taču nepieciešams ņemt vērā to, ka tādējādi trokšņa līmenis tiek samazināts tikai par 10 dB, bet gadījumos, kad ar minēto pārklājumu tiek noklāti tikai griesti – tikai aptuveni par 5 dB. Šādā gadījumā, kā alternatīvu var izmantot tās pašas tehnoloģijas, speciāli izveidojot no trokšņa izolētas telpas personālam.
 • Ja starpstāvos vai tehniskajos stāvos ir sevišķi trokšņainas darbības ierīces, uz pārsegumu var iedarboties itin liels skaņas spiediena līmenis, kas izraisa trokšņa problēmas apakšējā stāvā. Iedarbīga šādu troksni aizturoša barjera varētu atrasties zem ierīces, uz elastīgajām starplikām, kā speciāli izveidots betona inerces pamats. Trokšņainas darbības cauruļvadus, kanālus vai šķidruma piegādes ražošanas līnijas var izolēt atsevišķi, izvēloties liela blīvuma ”ROCKWOOL” akmens vati. Ierīces daļas, piemēram, sūkņus vai ventilatorus, tāpat vajadzētu aprīkot ar skaņas izolāciju. Atsevišķos gadījumos, piemēram, ja grib samazināt turbīnu izplatāmo trokšņu līmeņus spēkstacijās, tiek iemontēts slāpētājs, ko veido vairākas minerālvates kārtas ar tērauda kārtām, kuru virspuse pārklāta ar tērauda vai kāda cita līdzīga materiāla plātnēm.

No telpas uz telpu pa iekšējo komunikāciju ierīcēm plūstošs troksnis

Pa caurulēm, kanāliem un komunikāciju ierīcēm no vienas telpas uz otru plūstošs troksnis var samazināt, izveidojot skaņu izolējošas starplikas šādu komunikāciju un sienu krustošanās vietās. Šim mērķim labi noder ”ROCKWOOL” akmens vates plātnes vai ruļļpaklāji.

Troksnis ražošanas ēkā

Simbolu nozīmes

1 uz ārpusi vadāms troksnis
2 no ārpuses iekļūstošs troksnis
3 trokšņaini aparāti un ierīces
4 trokšņa fons telpās
5 trokšņainas gaisa ejas un cauruļvadi
6 caur sienām vadāms troksnis
7 caur pārsegumiem, piekārtajiem griestiem vadāms troksnis

Akmens stiprums

Uzziniet vairāk par unikālajām akmeņu funkcijām, kas iekļautas mūsu izstrādājumos.