Izstrādājuma ugunsizturības klase

Eiro klase

Izstrādājuma ugunsizturības klase (eiroklase) parāda, vai izstrādājums ietekmē ugunsgrēka izplatīšanos, t.i., kāds ir degšanas ātrums un izdalāmās enerģijas daudzums. Nosakot eiroklasi, tiek pārbaudīti un novērtēti šie parametri:

  • Izdalāmā siltuma daudzums un ātrums;
  • Uzliesmošanas laiks;
  • Liesmas izplatīšanās.
  • Būvmateriālu ugunsizturības klasifikācija

Būvmateriālus var vērtēt pēc dažādām īpašībām un kritērijiem.

Ugunsdrošības klasifikācija dod iespēju novērtēt, kādas briesmas ugunsgrēka gadījumā var izraisīt izmantojamie būvmateriāli.

XX gs. beigās gandrīz katrā Eiropas valstī bija pieņemti savi nacionālie ugunsizturības izmēģinājumu un būvmateriālu klasifikācijas noteikumi. Vairāk nekā 35 dažādi nacionālie standarti radīja sajukumu gan patērētāju, gan ražotāju vidū. Atsevišķi standarti pēc būtības bija atšķirīgi, jo tas pats materiāls vienā valstī tika atzīts par bīstamu, bet citā – uzskatīts par drošu. Tāpēc Eiropas Komisija nolēma vienādot visu būvmateriālu, kurus paredzēts pārdot Eiropas Savienībā, izmēģinājumu un klasifikācijas standartus.

Visa svarīgākā informācija par dažādu materiālu reakciju ugunsgrēka gadījumā ir iekļauta saskaņotajā Eiropas būvmateriālu klasifikācijā "Eiroklases saskaņā ar ugunsreakciju", kuru Eiropā sāka ieviest 2001. gadā un kura 5 gadu laikā ir kļuvusi par obligātu visu būvmateriālu apzīmējuma elementu visās Eiropas Savienības valstīs. Būvmateriāls tiek iedalīts kādā no "Ugunsreakcijas" klasēm, pamatojoties uz trijām tā īpašībām: uguns izplatīšanās, dūmu blīvums un degošiem pilieniem.

Uguns ieguldījums klase

A1 klase Izmēģinājums nav nepieciešams 
A2 klase s1 (cilvēki labi saskatāmi)
B klase s2 (cilvēki sliktāk saskatāmi)
C klase s2 (cilvēki sliktāk saskatāmi)
D klase s3 (cilvēki slikti saskatāmi)
E klase Netiek izmēģināt
F klase Netiek izmēģināta

Standartu harmonizēšana

Eiropas valstīs bija noteikti nacionālie būvmateriālu ugunsreakcijas standarti. Šie standarti tika izveidoti apmēram pirms 50 gadiem, kad galvenie būvmateriāli bija koks, stikls, akmens un cements. Standarti nebija piemēroti daudzo dažādo mūsdienu pasaulē izmantojamo materiālu pārbaudīšanai. Eiropas Kopiena ir izveidojusi jaunu standartu kopumu, kas ir piemērots mūsdienu būvmateriālu novērtēšanai. Saskaņā ar ugunsreakcijas klasēm tiek vērtēti šādi kritēriji: materiāla degamība, siltuma izdalīšanās ātrums, liesmu izplatīšanās ātrums, dūmu izveidošanās ātrums, indīgās gāzes, degošie pilieni vai daļiņas un (vai) šo kombināciju drošības aspekti. Tomēr vissvarīgākās ir trīs būvmateriālu īpašības: liesmu izplatīšanās, dūmu blīvums un degošie pilieni.

 

Liesmu izplatīšanās

Galvenais būvmateriālu atšķirību rādītājs - vai materiāls spēj apturēt uguni, vai novada to tālāk. A1, A2 un B klases būvmateriāli neveicina liesmu tālāku izplatīšanos (tālāknovadīšanu). C klases būvmateriāli var sākt veicināt liesmu izplatīšanos pēc vairāk kā 10 minūšu degšanas. Iegaumējiet, ka ugunsdzēsēji parasti nespēj ierasties ātrāk, kā 15-20 minūšu laikā no ugunsgrēka konstatēšanas. D klases izstrādājumi sāk veicināt liesmu izplatīšanos 2-10 minūšu laikā. E klases izstrādājumi – pēc mazāk nekā 2 minūtēm. F klases izstrādājumiem šī īpašība netiek reglamentēta.

*A1 klases izstrādājumi ir nedegoši. Nedegamības izmēģinājuma laikā tie nespēj izraisīt nekādu nepārtrauktu liesmošanu. Ja A1 izstrādājumos ir organiskas sastāvdaļas, tad iespējamais izdalāmās enerģijas daudzums būs pavisam neliels.

**A2 klases izstrādājumi nedegamības izmēģinājuma laikā nevar nepārtraukti liesmot ilgāk par 20 sekundēm. A2 klases izstrādājumi ir jāizmēģina no liesmu izplatīšanās, dūmu blīvuma un degošo pilienu viedokļa.

***B klases izstrādājumiem, mazā uguns avota izmēģinājuma laikā, 60 sekunžu laikā liesmas nespēj izplatīties tālāk par 150 mm. B klases izstrādājumi ir jāizmēģina no liesmu izplatīšanās, dūmu blīvuma un degošo pilienu viedokļa.

Dūmu blīvums

No dūmu blīvuma viedokļa tiek izmēģināti tie būvmateriāli, kuri tiek klasificēti kā atbilstoši klasēm no A2 līdz D. Lielākā daļa ugunsgrēkos bojā gājušo cilvēku ir miruši, nosmokot dūmos (vairāk nekā 2/3 no visiem ugunsgrēku upuriem). Bez tam, ugunsgrēka laikā izveidojušies dūmi ir pielīdzināmi vides piesārņojumam.

 

Ir trīs dūmu blīvuma pakāpes - s1, s2 un s3. Izstrādājumi, kas neizdala dūmus vai izdala tos nelielā daudzumā, pieskaitāmi s1 klasei; izstrādājumi, kuru izdalītie dūmi ir vidēji blīvi - s2 klasei; bet izstrādājumi, kas izdala daudz dūmu, kuru dēļ ir grūti izglābties, iekļauti s3 klasē. Šī drošības informācija ir acīmredzams uzlabojums, jo lielākā daļa ES valstu izstrādājumus neklasificēja no dūmu viedokļa.

Dūmu blīvuma klase

A1 klase Izmēģinājums nav nepieciešams
A2 klase d0: pilienu vispār nav (600 sekunžu laikā)
B klase d0: pilienu vispār nav (600 sekunžu laikā)
C klase d1: pilieni sadeg ātrāk nekā 10 sekundēs (600 sekunžu laikā) laikotarpio)
D klase d2: atšķiras no d0 vai d1 klases
E klase atšķiras no d0 vai d1, vai d2
F klase Netiek izmēģināta

Degoši pilieni

Degošas daļiņas un pilieni var apdedzināt ādu, kā arī būt par ugunsgrēka tālākas izplatīšanās iemeslu. Degošas daļiņas (pilienus) neizplata tikai A1 klases izstrādājumi. No degošo pilienu viedokļa tiek izmēģināti tikai tie būvmateriāli, kas klasificēti kā atbilstoši klasēm no A2 līdz E. Pēc šī kritērija materiālus iedala trijās klasēs: d0 – pilieni neizdalās; d1 – pilieni var izdalīties, bet tie sadeg ātrāk par 10 sekundēm; d2 - pilieni deg ilgāk par 10 sekundēm.

ROCKWOOL akmens vate no drošības viedokļa tiek iekļauta vislabākajā no Eiroklasēm - A1 klasē

Degoši pilieni

A1 klase Izmēģinājums nav nepieciešams
A2 klase d0: pilienu vispār nav (600 sekunžu laikā)
C klase d1: pilieni sadeg ātrāk nekā 10 sekundēs (600 sekunžu laikā) laikotarpio)
D klase  d2: atšķiras no d0 vai d1 klases
E klase atšķiras no d0 vai d1, vai d2
F klase  Netiek izmēģināta

7 akmens spēki

Uzziniet vairāk par citām unikālajām akmens īpašībām, kuras tiek nodotas arī mūsu izstrādājumiem.