Ugunsgrēki, to veidi un ietekme uz veselību

Kas ir ugunsgrēks?

Ugunsgrēks – nekontrolējama degšana, kura notiek ne tam paredzētā vietā un ir bīstama cilvēkiem, īpašumam vai videi.

Galvenie elementi, kas nepieciešami ugunsgrēkam:

  • Gaiss (skābeklis)
  • Degošs produkts (kurināmais)
  • Uguns avots (temperatūra/liesma))

Nodzēst ugunsgrēku – tas nozīmē likvidēt vismaz vienu no šiem komponentiem.

Šeit jāizdala dabīgi ugunsgrēki un ugunsgrēki, ko izraisījusi cilvēka darbība. Atkarībā no ugunsgrēka apmēra, tos var iedalīt ļoti lielos, lielos, vidējos, mazos, atklātos un slēgtos, pazemes, apslēptos, iekšējos.

Kad izcēlies ugunsgrēks, cilvēkam bīstama ir aizvien pieaugošā temperatūra un liesmošana. Aptuveni 120°C temperatūra rada I pakāpes apdegumus apmēram pēc 8 minūtēm, bet 200°C – pēc 2–3 minūtēm. Temperatūra, kas augstāka par 200°C, izraisa elpošanas ceļu apdegumus. Cilvēks spēj ilgāku laiku izturēt 2 kW/m2 stipru siltuma starojumu, bet 3,5 kW/m2 stipru – tikai aptuveni 60 sekundes.

Ugunsgrēki pēc apmēra tiek iedalīti šādi

Ugunsgrēka lielums Ugunsgrēka platība[m2] Ugunsgrēka tilpums [m3]
 Mazs  līdz 70  līdz 350
 Vidējs  70-300  351-1500
 Liels  301-1000  1501-5000
  Ļoti liels virs 1000 virs 5000

Ugunsgrēku klasifikācija

"B" klases ugunsgrēkus ir daudz grūtāk nodzēst, jo deg šķidrumi: benzīns, spirts, laka, smērvielas utt
"C" klases ugunsgrēki – tās ir degošas gāzes (ūdeņradis, acetilēns, ogļūdeņraži u. c.)
"D" klases ugunsgrēka laikā deg metāli un to sakausējumi (kālijs, nātrijs, magnijs)
"E" klases “elektriskie” ugunsgrēki visbiežāk izceļas rūpnieciskās ēkās, iekārtās ar elektrisko spriegumu

Akmens stiprums

Uzziniet vairāk par unikālajām akmeņu funkcijām, kas iekļautas mūsu izstrādājumos.