Ekspluatācijas īpašību deklarācijas (DoP)

Latvijai pievienojoties kopējai Eiropas Savienības ekonomiskajai telpai, stājās spēkā jauna obligāta būvproduktu atbilstības deklarēšanas kārtība un CE marķējums.

Minerālvates izstrādājumi (MW) tiek marķēti, ievērojot šādus saskaņotos standartus:

EN 13162:2008 – Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām.  Rūpnieciski ražotie minerālvates (MW) izstrādājumi.. Tehniskās prasības;

EN 14303:2009 – Siltumizolācijas izstrādājumi ēku aprīkojumam un rūpniecisko iekārtu izolācijai.  Rūpnieciski ražotie minerālvates (MW) izstrādājumi. Tehniskās prasības;

EN 14064 -1:2010 – Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām. Būvniecības vietā formēti birstošas minerālvates MW izstrādājumi. 1. daļa. Birstošu izstrādājumu specifikācijas pirms iebūves.

Etiķetes marķējuma kods norāda, ka šādi marķēta minerālvate ir izgatavota saskaņā ar standartu LVS EN13162, tā atbilst T4 klases biezuma novirzēm izvirzītajām prasībām (klase, kam ir gandrīz pašas stingrākās prasības); izmēru stabilitāte pēc izturēšanas 70 ºC temperatūrā un 90 % mitruma apstākļos ir mazāka nekā 1 %; stiepes stiprība pie 10 % deformācijas ir lielāka par 40 kPa; virsmai vertikālas stiepes stiprības vērtība ir lielāka par 10 kPa; koncentrētā slodze vairāk nekā 500 N, ja ir 5 mm deformācija; kā arī to, ka izstrādājums atbilst gan īslaicīgas, gan ilglaicīgas ūdens  uzsūkšanas prasībām, ūdens tvaika pretestības faktors ir vienāds ar 1.

product label, label

Etiķetes apraksts : 1. Izstrādājuma nosaukums; 2. Izstrādājuma pielietojums; 3. Izstrādājuma lietošanas piktogramma; 4. Ekspluatācijas īpašību deklarāciju meklēšanas tīmekļa vietne; 5. Unikālais izstrādājuma numurs; 6. Ekspluatācijas īpašību deklarācijas numurs; 7. Atbilstības sertifikāta numurs; 8. Ugunsdrošības klasifikācija; 9. Izstrādājuma marķējuma kods; 10. Izgatavošanas datums un partijas numurs; 11. Izmēri; 12. Deklarētais siltumvadītspējas koeficients; 13. Siltumpretestība; 14. CE marķējums; 15. Izgatavošanas vietas adrese; 16. Citi deklarējamie parametri.