Privātuma noteikumi

ROCKWOOL SIA (“ROCKWOOL”) ir apņēmies aizsargāt jūsu privātumu internetā.

Šī iemesla dēļ ROCKWOOL ir nodrošinājis Saistošo uzņēmumu noteikumu (BCR) kopumu, ieviešot globālu datu aizsardzības prasību standartu, kas jāievēro visām ROCKWOOL saimnieciskajām vienībām.

Ja jūs nodrošināsiet ROCKWOOL ar personiskajiem datiem, izmantojot tīmekļa vietni www.rockwool.lv (“mājaslapa”), ROCKWOOL to apstrādās, pilnībā ievērojot noteikumus, kas izklāstīti BCR un valsts tiesību aktos par personas datu apstrādi, ko pieņēmis uzņēmums ROCKWOOL International A/S turpmāk izklāstītajā paziņojumā par konfidencialitāti.

1. Vispārīgie personas datu apstrādes principi

Noteikumi par personas datu apstrādi nodrošina pamatu atbilstošai personas datu apstrādes īstenošanai. ROCKWOOL vienmēr nodrošinās, ka personas dati:

 • tiek apstrādāti godīgā, likumīgā un pārredzamā veidā;
 • ir adekvāti, atbilstoši un nav pārmērīgi;
 • ir precīzi un atjaunināti – neprecīzi vai nepilnīgi personas dati tiks laboti vai dzēsti, vai turpmāka datu apstrāde tiks apturēta;
 • netiek uzglabāti ilgāk, nekā nepieciešams;
 • tiek apstrādāti tikai konkrētam, skaidram un likumīgam mērķim, lai tos izmantotu paredzētajam nolūkam;
 • ir droši.

2. Personas datu apstrādes veidi

Mēs iegūsim un apstrādāsim jūsu personas datus dažādos veidos, ja jūs sazināsieties ar mums, izmantojot dažādus kanālus, tostarp mūsu tīmekļa vietni, piemēram, ROCKWOOL vietni.

Daži personas dati ir nepieciešami apstrādei, lai mēs varētu jums sniegt jūsu pieprasītos pakalpojumus, bet dažus personas datus apstrādei jūs varat izvēlēties brīvprātīgi. Mēs vienmēr jums paziņosim, kuri personas dati ir nepieciešami (piemēram, izmantojot zvaigznīti (*)), kā arī sekas, ja mums netiks sniegti šādi dati, piemēram, ka mēs nevarēsim (pilnībā) apmierināt jūsu pieprasījumu.

Personas datus, kurus mēs apkopojam un apstrādājam, parasti var iedalīt šādās kategorijās:

 • kontaktinformācija, piemēram, vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, nosaukums, darba vieta utt.;
 • informācija, ko sniedzat, sazinādamies ar mums, izmantojot tiešsaistes kontaktinformācijas veidlapas;
 • profila informācija gadījumā, ja izveidojat ar mums profilu vai kontu, tostarp lietotājvārdu un šifrētu paroli;
 • lietotāja informācija, piemēram, tehniskie dati attiecībā uz izmantošanu un apskati, ieskaitot IP adreses, kad apmeklējat mūsu mājaslapas vai lietojumprogrammas, tostarp trešo pušu vietnēs, skat. arī 5. punktu;
 • kad kādu pieņemam darbā, izmantojot ROCKWOOL vietni, turpmāk apstrādājam datus, kas ietver:

               oprasmes, izglītību un darba pieredzi;

               onovērtēšanas procesa rezultātus saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā;

               ovecumu un dzimumu.

Sākotnējos darbā pieņemšanas posmos mēs neiegūstam un neapstrādājam īpašas datu kategorijas, piemēram, rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģiskos vai filozofiskos uzskatus, dalību arodbiedrībās, ģenētiskos/ biometriskos datus, seksuālo orientāciju un/ vai veselību. Tomēr varam iegūt īpašas personas datu vai sodāmības reģistru kategorijas vēlākā darbā pieņemšanas procesā, ja vietējie nodarbinātības noteikumi to pieprasa.

3. Mūsu paredzētais personas datu apstrādes mērķis

Jūsu personas dati tiks iegūti un apstrādāti tikai tajos gadījumos un tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams konkrētu, skaidri noteiktu un likumīgu mērķu izpildei. Mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai, lai sasniegtu likumīgu mērķi, un parasti apstrādāsim jūsu personas datus tikai tad, ja:

 • jūs esat iesniedzis savu piekrišanu šādai datu apstrādei;
 • datu apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei;
 • datu apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu mums saistošo juridisko pienākumu;
 • datu apstrāde ir nepieciešama mūsu vai trešās personas likumīgo interešu labā, un šāda apstrāde netiek uzskatīta par kaitīgu attiecībā uz jums; piemēram, tā var būt saistīta ar mūsu interesēm, izstrādājot, novērtējot, tirgojot un pārdodot savus produktus un pakalpojumus, īstenojot, attīstot un uzturot biznesa attiecības ar saviem klientiem, piegādātājiem un cita veida biznesa attiecības, piemēram, izmantojot klientu segmentāciju un analīzi un statistikas sagatavošanu.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • lai atvieglotu vietnes, pakalpojumu un produktu izmantošanu;
 • lai sazinātos ar jums, veidojot attiecības ar klientiem;
 • lai nosūtītu jums biļetenus vai citus mārketinga materiālus, tostarp aptaujas, ja esat to pieprasījis;
 • lai nodrošinātu vispārēju klientu apkalpošanu un atbalstu;
 • lai pilnveidotu klientu ieskatus un zināšanas par to, kā tiek izmantoti mūsu dažādie pakalpojumi, tostarp tīmekļa vietnes un lietojumprogrammas, kā arī to novērtēšana un uzlabošana;
 • lai izveidotu personalizētu vietnes saturu un meklēšanu;
 • lai izveidotu un īstenotu biznesa vadību;
 • lai pieņemtu darbā vakancēs;
 • lai saglabātu kandidātus varbūtējai pieņemšanai darbā nākotnē;
 • lai saglabātu iesniegumus potenciālai darbinieku pieņemšanai darbā nākotnē;
 • lai ļautu ārējiem klientiem saglabāt izredzes iegūt darbu nākotnē un iekļautu tos kandidātu rezerves sarakstos;
 • lai izpildītu visus piemērojamos likumus. 

4. Izvēle

Tīmekļa vietne lietotājiem nodrošina izvēles iespējas, kas nozīmē, ka jūs izlemsiet, vai vēlaties saņemt mūsu jaunumus, īpašos piedāvājumus un citu informāciju par jaunām funkcijām, notikumiem un pakalpojumiem. Mārketinga piedāvājumi tiks aprakstīti pirms datu vākšanas, un jūsu piekrišana būs nepieciešama pirms jebkuru mārketinga materiālu nosūtīšanas pa e-pastu. Ja jūs vēlaties izdzēst sevi no adresātu saraksta un turpmāk nesaņemt ziņas par kādu tēmu, lūdzu, noklikšķiniet uz saites “Atteikties no abonementa” e-pasta vēstules apakšpusē.

5. Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes mūsu mājaslapā. Lūdzu, izlasiet vairāk par sīkdatņu izmantošanu mūsu sīkdatņu politikā.

6. ROCKWOOL grupa

Iegūtie personas dati var tikt pārsūtīti starptautiski starp ROCKWOOL grupas uzņēmumiem tajos nolūkos, kādos tie tika vākti, ar nosacījumu, ka šāda personas datu pārsūtīšana nav ierobežota ar likumu.

Attiecībā uz ROCKWOOL saimnieciskajām vienībām, kas reģistrētas valstīs ārpus ES/ EEZ un nav uzskatītas par drošu trešo valsti (t.i., netiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis), ROCKWOOL BCR kalpo kā likumīgs pamats jūsu personas datu pārsūtīšanai.

Šeit ir pieejams pārskats par ROCKWOOL grupas organizāciju.

7. Personas datu izpaušana, nosūtīšana un nodošana trešajām personām

Mūsu personas datu izpaušana un pārsūtīšana trešajām personām (ārpus ROCKWOOL grupas) ir minimāla, un to nosaka, ja pastāv atbilstošs datu aizsardzības līmenis. Mēs varam atklāt vai padarīt personas datus pieejamus trešajām personām šādos apstākļos:

 • Trešās puses, kas veic pakalpojumus mūsu vārdā, piemēram, hostinga, IT atbalsta, mārketinga, administratīvos un citus pakalpojumus. Šādām trešajām personām ir atļauts apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un saskaņā ar rakstisku datu apstrādes līgumu.
 • Ja nepieciešams izveidot, īstenot vai aizstāvēt mūsu likumīgās tiesības.
 • Ja jūs esat iesniedzis iepriekšēju piekrišanu par personas datu izpaušanu trešajai personai.
 • Visu vai daļas ROCKWOOL aktīvu vai krājumu (ieskaitot, bet ne tikai saistībā ar bankrotu vai līdzīgām procedūrām) apvienošanas, pārdošanas, kopīgošanas (kopuzņēmuma darbību kontekstā), nodošanas, pārcelšanas vai citādas realizēšanas gadījumos.
 • Kā noteikts mūsu sīkdatņu politikā, skatīt 5. sadaļu.

Ja personas datu saņēmējs atrodas valstī, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts un nenodrošina adekvātu personas datu aizsardzības līmeni, mēs pārsūtīsim jūsu personas datus šādam saņēmējam tikai pēc rakstveida piekrišanas sniegšanas, pamatojoties uz ES Komisijas standarta līguma klauzulu.

8. Jūsu piekrišana

Kā minēts iepriekš, dažas no mūsu datu apstrādes darbībām tiks balstītas uz jūsu piekrišanu. Šādā gadījumā jums būs tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.

Ja jūs atsaucat savu piekrišanu, mēs pārtrauksim apstrādāt jūsu personas datus, ja vien apstrāde nav atļauta vai nepieciešama saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem personas datu jomā vai citiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem. Tādā gadījumā datu apstrāde vai uzglabāšana tiks turpināta, ciktāl tā atļauta vai nepieciešama saskaņā ar šiem piemērojamiem tiesību aktiem personas datu jomā vai citiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Turklāt, ja jūs atsaucat savu piekrišanu, mēs, iespējams, nevarēsim apmierināt jūsu pieprasījumus vai nevarēsim sniegt jums mūsu pakalpojumus.

9. Drošība

ROCKWOOL apņemas ieviest atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, un vietne ietver drošības pasākumus mūsu kontrolē esošo personas datu aizsardzībai pret to nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu un izmainīšanu.

10. Jūsu tiesības 

Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kas tiek apstrādāti saistībā ar jums, ievērojot noteiktus ar likumu noteiktos izņēmumus. Turklāt jūs varat iebilst pret jūsu personas datu iegūšanu un turpmāku apstrādi, un jums ir tiesības vajadzības gadījumā labot savus personas datus. Jūs varat arī pieprasīt mums ierobežot datu apstrādi.

Mēs izdzēsīsim vai labosim jebkādu informāciju, kas ir neprecīza vai novecojusi pēc lietotāja pieprasījuma.

Jūs varat pieprasīt ROCKWOOL vietnei sniegtās informācijas dzēšanu jebkurā laikā. Tomēr informācija tiks uzglabāta saskaņā ar piemērojamām tiesiskajām un normatīvajām prasībām. Dati tiks iztīrīti, pamatojoties uz vietējiem tīrīšanas noteikumiem, kas konfigurēti sistēmā. Uzglabāšanas laiks ir 6 mēneši, ja vien vietējās likumdošanas prasības neparedz garāku vai īsāku obligāto uzglabāšanas laiku.

Mēs arī izdzēsīsim jūsu personas datus bez nepamatotas kavēšanās, ja vien mums nav juridiska pamata turpināt datu apstrādi, piemēram, ja datu apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgo prasību vai nepieciešama, lai izpildītu ar jums noslēgtu līgumu.

Lai izmantotu kādu no iepriekš minētajām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums, sk. 13. nodaļā.

Attiecībā uz šādiem pieprasījumiem, lūdzu, sniedziet mums atbilstošu informāciju, lai mēs varētu izpildīt jūsu pieprasījumu, tostarp jūsu vārdu, uzvārdu (nosaukumu) un e-pasta adresi jūsu identificēšanai. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā mēneša laikā.

Ja nepiekrītat mūsu personas datu apstrādei, darām jums zināmu, ka varat iesniegt sūdzību savai vietējai datu aizsardzības aģentūrai. 

11. Sūdzības

Ja jums ir kādas sūdzības par ROCKWOOL veikto personas datu apstrādi, lūdzu, nekautrējieties sazināties ar mums jebkurā laikā, skatiet 13. iedaļu.

Mēs izskatīsim un novērtēsim jūsu sūdzību, un, ja nepieciešams, varam sazināties ar jums, lai iegūtu papildu informāciju. 5 darba dienu laikā mēs vienmēr apstiprināsim jūsu sūdzības vai iebildumu saņemšanu.

Mēs cenšamies apstrādāt jebkuru sūdzību vai iebildumu viena mēneša laikā. Ja mēneša laikā nav iespējams pieņemt lēmumu, informēsim jūs par aizkavēšanās iemesliem un laiku, kad paredzams pieņemt lēmumu (ne vairāk kā 6 mēnešus pēc saņemšanas).

Jebkurā brīdī – pirms iepriekš aprakstītā sūdzības izskatīšanas procesa, tā laikā vai pēc šī procesa – jūs varat arī iesniegt sūdzību savai vietējai datu aizsardzības aģentūrai vai citai atbilstošai tiesai vai iestādei.

12. Saites uz citām vietnēm, utt.

Mūsu vietnē var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm vai integrētām vietnēm. Mēs neesam atbildīgi par citu uzņēmumu (trešo personu) tīmekļa vietņu saturu vai šādu uzņēmumu praksi attiecībā uz personas datu ieguvi. Apmeklējot trešo personu vietnes, jums ir jāizlasa to īpašnieku politika attiecībā uz personas datu aizsardzību un citām atbilstošām politikām.

13. Kontaktinformācija

Ja jums ir pieprasījums vai jautājums attiecībā uz mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi vai šo paziņojumu par konfidencialitāti kopumā, lūdzu, sazinieties ar mums.

ROCKWOOL SIA

Gustava Zemgala gatve 76

1039 Rīgā

Latvija

Group Legal Affairs (Grupas juridiskie jautājumi)

E-pasts: dataprotection@rockwool.com 

 

Versija 1.2, 14-03-2018